مرحله اول کمیسیون های علمی طرح سوالات امتحانات میانسال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ مدرسه علمیه عباسقلی خان برگزار شد.
در این مرحله بعد از طرح سوالات توسط اساتید مدرسه و تایید اولیه مسئول آموزش ،برای عنوان های درسی فقه و اصول فقه در قالب دو کارگروه دو نفره به مدت ۴ ساعت کمیسیون بررسی طرح سوالات برگزار شد

۱۳۹۹/۱۰/۱۵