مدیریت مدرسه علمیه

 

عباسقلی‌خان شاملو

 

حجت الاسلام و المسلمین

 

عباس بابایی

 

 

مدیریت داخلی مدرسه علمیه

 

عباسقلی‌خان شاملو

 

حجت الاسلام و المسلمین

 

محمد حاجی پور

 

 

معاونت آموزش سطح دو

 

مدرسه علمیه عباسقلی‌خان شاملو

 

حجت الاسلام و المسلمین

 

محمد ندائی

 

 

معاونت آموزش سطح یک

 

مدرسه علمیه عباسقلی‌خان شاملو

 

حجت الاسلام و المسلمین

 

حسین محمدپور

 

 

معاونت پژوهش مدرسه علمیه

 

عباسقلی‌خان شاملو

 

حجت الاسلام و المسلمین

 

جلال چاکرالحسینی

 

 

معاونت فرهنگی مدرسه علمیه

 

عباسقلی‌خان شاملو

 

حجت الاسلام و المسلمین

 

محمد شنوایی

 

 

روابط عمومی مدرسه علمیه

 

عباسقلی‌خان شاملو

 

حجت الاسلام و المسلمین

 

سلمان سنکار