نشست هم اندیشی برای برنامه ریزی دوره های توانمند سازی استادان علوم عقلی سطح یک (عقاید،کلام،فلسفه و منطق)در مدرسه علمیه عباسقلی خان برگزار شد، در این جلسه آقایان آقائی زاده مدیر امور اساتید مرکز مدیریت،یعقوبی معاون آموزش مدرسه علمیه عالی نواب ،شاکری معاون آموزش مرکز تخصصی آخوندخراسانی،بابائی مدیر مدرسه علمیه عباسقلی خان ،نداری معاون آموزش مدرسه تخصصی عباسقلی خان و چاکرالحسینی معاون پژوهش مدرسه تخصصی عباسقلی خان حضور داشتند