عنوان درسعنوان کتاب
منطق کاربردی  منطق کاربردی، سیدعلی‌اصغر خندان
منطق تخصصیمنطق منظومه، سبزواری
جوهر النضید، علامه حلی
فلسفه اسلامی  ۱  فلسفه مقدماتی، عبد الرسول عبودیت
 فلسفه اسلامی ۲ -۶نهایه الحکمه، علامه طباطبایی
 فلسفه اسلامی ۷شرح منظومه حکمت، سبزواری 
فلسفه تحلیلیاصول فلسفه و روش رئالیسم ج۲ با حواشی شهید مطهری
فلسفه مشاء شرح الاشارات و التنبیهات ج۳ خواجه نصیر طوسی
الشفاء بخش الهیات بوعلی سینا
فلسفه اشراق حکمه‌الاشراق شهاب الدین سهروردی
حکمت متعالیه (۱-۳) الشواهد الربوبیه ملا صدرا 
تاریخ فلسفه اسلامی تاریخ فلسفه اسلام، دکتر نصر
 تاریخ فلسفه اسلامی، کربن
تاریخ فلسفه غرب  ۱ -۲تاریخ فلسفه، کاپلستون
کلام اسلامی ‌(۱) – خداشناسی

کشف المراد، علامه حلی

الالهیات، آیه الله جعفر سبحانی

کلام اسلامی (۲) – نبوت 

کشف المراد، علامه حلی

الالهیات، آیه الله جعفر سبحانی

کلام اسلامی‌ (۳) – امامت 

کشف المراد، علامه حلی

الالهیات، آیه الله جعفر سبحانی

کلام اسلامی‌ (۴) – معادشناسی

کشف المراد، علامه حلی

الالهیات، آیه الله جعفر سبحانی

کلام تطبیقی ۱-۲کلام تطبیقی ج۱ (توحید، صفات، عدل الهی)،ربانی گلپایگانی
الهیات مسیحی، هنری تسین ترجمه کاطه ؤوس میکائیلیان
 متن شناسی کلامیاشاعره(اللمع و الابانه اشعری- مقالات الاسلامیین تفتازانی
فرق و مذاهب کلامیالملل و النحل (فرهنگ عقاید ومذاهب اسلامی)، جعفر سبحانی
– تاریخ اندیشه های کلامی در اسلام: عبدالرحمن بدوی ترجمه حسین صابری
تاریخ ادیان بزرگ تاریخ جامع ادیان(جان بی ناس،ترجمه علی اصغر حکمت) 
آشنایی با ادیان بزرگ (حسین توفیقی)
 تفسیر کلامی و فلسفیتفسیر المیزان، علامه طباطبایی + تفسیر ملا صدرا 
مأثورات کلامی و فلسفی شیعه شرح اصول کافی ملاصدرا – شرح توحید صدوق ، قاضی سعید قمی – مرآه العقول علامه مجلسی
بررسی و نقد معنویت های نوظهورآفتاب‌ها و سایه‌ها و مجموعه ۸ جلدی کلام‌های نوظهور، فعالی
تجربه دینی و مکاشف کلامی، فعالی
بررسی و نقد فرق انحرافی آیین وهابیت :آیت‌الله سبحانی-نقد و بررسی فرق انحرافی: جزوات استاد رضانژاد
 اصول فقه ۱-۶فرائد الاصول، شیخ انصاری، چاپ مجمع الفکر الاسلامی 
 اصول فقه ۷-۱۱کفایه الأصول (آخوند خراسانی)؛ یا دروس فی علم الأصول (صدر) الحلقه الثالثه
فقه ۱-۹المکاسب، شیخ انصاری چاپ مجمع الفکر الاسلامی