نام درسپایه
ترجمه و تفسیر قرآن۴پایه ۲
آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدسپایه ۲
ادبیات عرب ۵پایه ۳ 
منطق۱پایه ۳ 
کلام اسلامیپایه ۳ 
ترجمه و تفسیر قرآن۵پایه ۳ 
ترجمه و تفسیر قرآن۶پایه ۳ 
علوم حدیثپایه ۳ 
مهارت تبلیغپایه ۴
فقه۲پایه ۴
منطق۲پایه ۴
اصول فقه۱پایه ۴
فقه۱پایه ۴
آشنایی با نهج البلاغه و صحیفه سجادیه(سطح متوسط)۴پایه ۴
تفسیر قرآن کریم۱پایه ۴
روش تحقیق ۱پایه ۴
اصول فقه۲پایه ۵
فقه۴پایه ۵
فقه۳پایه ۵
آشنایی با فلسفه اسلامیپایه ۵
حکومت اسلامیپایه ۵
آشنایی با نهج البلاغه و صحیفه سجادیه(سطح عالی)۵پایه ۵
تفسیر قرآن کریم۲پایه ۵
روش تحقیق ۲پایه ۵