• برنامه ریزی و اجرای کلیه برنامه های آموزشی مدرسه منطبق با آیین نامه های ابلاغی و تقویم آموزشی؛
 • پیگیری و تشکیل شورای آموزشی و تهیه دستور جلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا پس از تائید مدیر مدرسه،
 • شناسایی اساتید توانمند دارای مجوز و معرّفی آنان به مدیر مدرسه، جهت اقدام لازم؛
 • تنظیم دروس اساتید طبق احکام تدریس آنها، با هماهنگی مدیر مدرسه، و اعلام برنامه های درسی کلاس ها؛
 • برگزاری کلاس های فوق برنامه آموزشی با نظارت شورای علمی مدرسه؛
 • نوآوری و خلاقیت در برنامه ریزی آموزشی و استفاده از روش های نوین آموزشی و ایجاد نشاط علمی؛
 • برنامه ریزی برای ارتقای کیفیّت آموزش های ارائه شده و ارائه گزارش دوره ای به مدیر و شورای علمی مدرسه؛
 • برنامه ریزی جهت پذیرش طلاب جدید و پیشنهاد راه کارهای مطلوب به مدیر مدرسه؛
 • برنامه ریزی جهت ارائه مشاوره آموزشی به طلّاب، با هماهنگی اساتید مربوط، و راهنمایی طلّاب در مورد انتخاب درس و کیفیّت تحصیل
 • ارزشیابی و ارزیابی مستمر طلاب، اعلام برنامه و برگزاری امتحانات کتبی اعم از طرح سوال، برگزاری کمیسیون، برگزاری امتحان، تصحیح اوراق، رسیدگی به اعتراضات، ثبت دقیق نمرات، بایگانی اوراق امتحانی و برنامه ریزی لازم جهت شرکت طلاب در امتحانات شفاهی جامع؛
 • ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید و طلاب مدرسه و برنامه ریزی لازم جهت رفع ضعف ها و آسیب ها؛
 • انجام مکاتبات اداری مربوط به امور آموزشی طلّاب و اساتید برابر ضوابط و پاسخگویی صحیح به آن ها؛
 • برگزاری جلسات مستمر هم اندیشی با اساتید، طلاب و خانواده طلاب به صورت مستقل و پیگیری مصوبات و مطالبات آن ها؛
 • تلاش در راستای ارتقاء فهم آموزشی طلاب و هدایت تحصیلی مناسب همراه با تشویق طلاب جهت امر تدریس، تحقیق و تبلیغ؛
 • برنامه ریزی برای طلاب ممتاز و استعدادهای درخشان به منظور استفاده مطلوب در امر تحصیل و تدریس؛
 • پیگیری و ثبت وضعیت حضور و غیاب طلاب و اساتید مدرسه؛
 • پیگیری مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی طلاب و ارائه راه کار از طریق شورای آموزشی مدرسه؛
 • تشکیل پرونده و ثبت سوابق علمی، اخلاقی، مهارتی طلاب و ثبت سوابق علمی اساتید؛
 • بررسی سالانه امکانات علمی مورد نیاز، طبقه بندی آن ها و ارائه به مدیر و شورای علمی مدرسه؛
 • ارتباط مناسب با اساتید، طالب، کادر اجرایی مدرسه و رعایت زی طلبگی و شئونات اخالقی؛
 • هماهنگی و همکاری با مدیر مدرسه و مرکز مدیریت همراه با حضور منظم و مستمر در مدرسه؛
 • برخورداری از روحیه انقلابی و برنامه ریزی جهت تحقق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی؛
 • شرکت در جلسات آموزش ضمن خدمت، همایش ها، نشست ها و جلسات مرکز مدیریت؛
 • همکاری آموزشی با سایر مدارس علمیه و مراکز آموزشی و تلاش برای ایجاد تحول و رقابت سالم بین مدارس.