مراسم تقدیر از طلاب منظم علمی و آموزشی سطح یک مدرسه علمیه عباسقلی خان به همت معاونت آموزش این مدرسه برگزار شد.
د‌ر این مراسم از طلابی که دربازه زمانی سه ماهۀ تدریس مجازی علاوه بر اینکه درهیچ کدام از فعالیت های آموزشی ( ۵۵ جلسه تدریس آفلاین ،۱۰ جلسه آنلاین و ۸ آزمون هفتگی برای هر عنوان درس ) غیبت نداشته اند و منظم بوده اند نمرات عالی را کسب نموده اند، به عنوان طلاب منظم آموزشی تقدیر به عمل آمد.
در پایان این مراسم به رسم یادبود هدایایی به طلاب محترم منظم آموزشی تقدیم شد.