معاونت های مدرسه

اخبار

سلسله بحث‌های مدرسه علمیه عباسقلی خان شاملو

هیئت امناء

اتوماسیون تغذیه

هیئت علمی

گالری

abasgholikhan_ir

۰۵۱-۳۳۶۴۱۶۱۵

۰۵۱-۳۳۶۵۸۲۸۴

abasgholikhan.ir@gmail.com

مشهد خیابان شهید نواب صفوی جنب حرم‌‌مطهر